İslam Öncesinden Çağdaş Türk Dünyasına Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu’na Armağan, Editörler: Prof. Dr. Hayrunnisa Alan, Doç. Dr. Abdulvahap Kara, Doç. Dr. Osman Yorulmaz, Doğu Kütüphanesi Yayınevi, İstanbul, 2008.

Eser, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu 2009 senesinde emekliye ayrılması vesilesiyle, Tarih Bölümündeki öğretim üyeleri tarafından kendisine armağan kitap olarak hazırlandı.

Bilindiği gibi, Zeki Velidi Togan, Bahaeddin Ögel ve İbrahim Kafesoğlu gibi Genel Türk Tarihi alanında önemli eserler vermiş hocaların ekolünü günümüzde devam ettiren Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Eskiçağ Türk Tarihi uzmanı bir akademisyendir. Araştırma konuları İslam Öncesi Türk Tarihi’nden günümüzün Çağdaş Türk Devletlerinin tarihine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Yaklaşık 700 sayfalık bu kitap bir taraftan onun hayatından ve eserlerinden kesitler sunarken, diğer taraftan en eski Türk devletleri Hunlar, Uygurlar ve Göktürklerden bugünkü Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine kadar Türk tarihi, kültürü ve sanatı konusunda uzman akademisyenlerin kaleminden çıkmış 40 kadar makaleyi içermektedir.

Tarafımızdan yapılan geniş kapsamlı röportajda hayatını ilme adamış olan Prof. Dr. Çandarlıoğlu’nun yetişme evreleri, feyiz aldığı büyük hocaların özellikleri, yeni kurulan bir tarih bölümünde planlamanın nasıl yapılması gerektiği, akademik terfilerde yeni ve eski sistemler ve akademik hayata girmek isteyen lisans öğrencileri seçmede tecrübeli bir hocanın dikkat edeceği hususlar gibi bilimsel tarih kitaplarında pek rastlanmayan özel bilgileri ortaya koymaya çalıştık. Bu açıdan eserin, tarih alanında yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen gençlere faydalı olacağına inanıyoruz.

Internet kitapçılarında satışa sunulacak eseri, öğrenciler Doğu Kütüphanesi Yayınevi’nden özel indirimle temin edebilirler.

Doğu Kütüphanesi Yayınevi: Ticarethane Sokağı, Tevfik Kuşoğlu Iş hanı Nu: 41/16 (Sultanahmet Osmanlı Arşivleri karşısı) Cağaloğlu – İstanbul Tel: 520 27 19

Doç. Dr. Abdulvahap Kara

Çandarloğlu, G., Özgürlük Yolu Nurgocay Batur’un Anılarıyla Osman Batur, Istanbul 2006, 237s. Doğu Kütüphanesi Yayınları. Doğu Türkistan Türklerinin özgürlük mücadelesine baktığımızda göze çarpan mümtaz şahsiyetlerden biri de Osman Batur’dur. Yerli yabancı bir çok araştırmacının eserine konu olan bu efsane kahramanın 1942-1951 yılları arasında yaptığı mücadele en yakın silah arkadaşı Nurgocay Batur’un anılarıyla ortaya koyuluyor. Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Alihan Töre, Dr. Mesut Sabri Baykuzu, Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin ve Delilhan Canaltay gibi dönemin önemli şahsiyetlerinin anlarını da göz önünde bulundurarak çalışmasını yayına hazırlanmıştır.

Çandarlioglu, G., Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, Taipei 1972, 190 s.

Halen, kuzeybati Çin’de yasamakta olan Sarı Uygurların bölgedeki diğer kabilelerle akrabalık, siyasi ve kültürel ilişkileri araştırılmıştır

Çandarlioglu, G., Türk Destan Kahramanları, Istanbul 1977, 240 s. And Yayınları.

Destanlaşmış tarihi şahsiyetler, Asya’da dolaşan seyyahlar Türk toplumunda kadının yeri, Türkistan’da Sovyet politikası, Uzak doğu gezi notları gibi konularda değişik tarihlerde yayınlanmış makalelerin derlenmesi

Çandarlioglu, G., Orta Asya’da Timuriler, Çin’de Ming Münasebetleri, Ch’en Ch’en Elçilik Raporu, Mimar Sinan Üniversitesi Yayınlari, Istanbul 1995, 141.s.

Türkistan’daTimurilerin, Çin de Ming sülalesinin hakim oldugu dönemlerde aralarinda birbirini tanima ve iyi iliskiler kurma amaciyla elçiler gelip gitmistir.Bunlarin en önemlileri olan Chien Cheng ve Giyaseddin Nakkas’in elçilik raporlari ve seyahat notlari Türkçe’ye tercüme edilmiş ve diğer kaynaklarla karşılaştırıp değerlendirilmiştir. Bu notlar bize dönemin özellikle tarihi coğrafyası, ekonomik ve kültür hayatı hakkında değerli generic cialis coupon code bilgiler vermektedir. Eser, Sayin Çandarlioglu’nun hocası Prof. Dr. Ibrahim Kafesoğlu’na armağan edilmiştir.

Eser, Türk Dünyasi Araştırmaları Vakfından 2003 yılında yayınlandı. Eser, tarih nedir? Metod Nedir? Tarih Felsefesi ve Telakkisi nedir? Tarihi kaynaklar nasıl değerlendirilir? Tarihe yardımcı ilim dalları nelerdir? Tarihi araştırma nasıl yapılır ve nasıl yazılır konularını ele almaktadır. Bu konular üzerinde bir çok kitap yayınlanmıştır. Bu eser Sayin Çandarlioglu tarafindan ögrencilerin isteği doğrultusunda, anlamakta zorlandıkları konular sade ve özlü bir şekilde anlatılarak, tarih bilimine ilk adımını atan ögrencilerin tarihe ısındırılması amaçlanmistir. Bunun yanında özel olarak üzerine eğinilen Tarih Felsefesi kısmı da son çalışmaların ışığı altında güçlendirilmiş ve bu kısım da diğer kısımlar gibi oldukça sade bir anlatımla anlaşılabilir bir hale sokulmuştur.

Kazakistan’da 1998 yılında, Kirgizistan’da ise 2000 yılında yayınlanan eser, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı tarafından 2003 yılında yayınlanarak Anadolu Türkçesine kazandırılmıştır. Eser binlerce yıllık Türk tarihini ana hatlarıyla özlü bir biçimde anlatmayı amaçlamaktadır. Türk tarihinin diğer milletlerin tarihinden ayıran özellikler verilerek giriş yapıldıktan sonra, iki bölüme ayrılmaktadır. Islam öncesi Türk siyasi tarihine ayrılan birinci bölümde Türk tarihi Türkiye’de ilk olarak, Saka (Iskit)’larla başlatılmış, Hun, Göktürk, Uygur, Kırgız, Sabar, Hazar, Bulgar Devletleri, Peçenek, Uz, Kipçak (Kuman) gibi Türk devletlerinin tarihi verilmektedir. Islam öncesi kültür tarihine ayrılan ikinci bölümde, Türk devlet sisteminin özellikleri ele alınmaktadır. Islamiyetten önceki Türklerde sosyal yapı, devlet teşkilatı, dini inanç, iktisadi hayat, edebiyat, müzik ve takvim konularında bilgiler vermektedir.

Eser, Türk Dünyasi Araştırmaları Vakfından 2004 yılında yayınlandı. Çince yazılı belgelere ve Uygur kitabelerine dayanılarak hazırlanan eser, Uygur Türkleri tarihi konusunda önemli bilgiler içermektedir. Kitapta, Uygur tarihi ile ilgili bazı Çince kaynakların Türkçe tercümeleri ilk defa yayınlanmaktadır. Eser altı bölümden meydana gelmektedir. Bölümlerin başlıklarını Kuruluş öncesi Uygur tarihine kısa bir bakış, Ötüken’deki Uygur Kaganlığı, Kan-chou Uygur Devleti (Sarı Uygurlar), Turfan Uygur Devleti, Uygur Devletleri Kültür Tarihi, Kaynak tercümeleri oluşturmaktadır. Özellikle Ötüken’deki kağanlık dönemi kaynak tercümeleri tam olarak verilmiş, bu konudaki batılı araştırmacıların eserleri de dipnotlarını zenginleştirmiştir. Eserin ekler bölümünde, Uygur kağanları listesi, Tang sülalesi imparatorlarının listesi, Çince metinlerden örnekler ve Uygur kağanlığı (744-840) devrinde Orta Asya haritası yer almaktadır. Eser, Sayin Çandarlıoglu’nun hocası Prof. Dr. Bahaeddin Ögel’e armagan edilmiştir.

Uygur tarihi Türk Tarihinin en parlak devirlerinden birisidir. Bilindiği gibi Uygurlar, 744-840 seneleri arasinda en parlak devirlerini kuzeyde Ötüken’de geçirdiler. 840’da zayıflayınca bir kısmı batıya giderek Uygurlara II. parlak devirlerini yaşattılar. Bir kısmı da güneye Kansu bölgesine inerek varlıklarını bu güne kadar koruyabilmişlerdir. Bu eserde Uygurlarla beraber Kansu Bölgesi kabileleri de incelenmeye çalışılmıştır. Bu kavimlerin bilhassa Uygurlarla olan münasebetleri üzerinde durulmuş, bu arada esere orijinal bulunan birkaç vesikanın tam tercümesi verilmiştir. Sayin Çandarlıoğlu, Sarı Uygurlar konusunu doktora tezi olarak çalışıp 1967 haziranında savundu. O zamanki doktora yönetmeliğine göre en az 200 nüsha basılıp dekanlığa teslim edilmesi şarttı. Bu sebeple bu çalışmanın birinci baskısı zamanın kısıtlı teknik imkanlari ile ve çok acele yapıldı. Şimdi (2004), eserin ikinci baskısı yayınlandı. Bunun için gerekli düzenlemeler ve ilaveler yapıldı. Bu güne kadar geçen yıllar içinde Uygurlar üzerinde yapılan yeni çalışmaların sonuçları da esere yansıtıldı. Eser, Sayın Çandarlıoğlu’nun hocası Ord. Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan’a armağan edilmiştir.